XXI FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WARSZAWA, 27-29 WRZEŚNIA 2018 r.

Rejestracja

XXI FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WARSZAWA, 27-29 WRZEŚNIA 2018 r.

Rejestracja

XXI FORUM ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU

WARSZAWA, 27-29 WRZEŚNIA 2018 r.

Rejestracja
Dni Dni
godzin godzin
minut minut
sekund sekund

XXI Forum Architektury Krajobrazu to wydarzenie, którego głównym celem jest wymiana poglądów oraz dyskusja nad aktualnymi problemami i wyzwaniami architektury krajobrazu. Konferencja oprócz sesji plenarnych oraz sesji posterowej obejmować będzie serię paneli dyskusyjnych, których tematyka oscylować będzie wokół zagadnień zgłoszonych przez uczestników. Formuła konferencji pozwala na czynne uczestnictwo w panelach nie tylko w formie wystąpień ale daje tak że możliwość wymiany myśli i doświadczeń podczas moderowanych dyskusji.

Druga dekada XXI wieku przyniosła kilka istotnych uregulowań prawnych a także dokumentów o charakterze strategicznym, które w sposób bezpośredni lub pośredni odnoszą się do pola zainteresowań architektury krajobrazu. Do najważniejszych z nich należy niewątpliwie tzw. Ustawa Krajobrazowa, na mocy której pojawiły się nowe narzędzia kształtowania krajobrazu, m.in. audyt krajobrazowy, a istniejące zostały rozwinięte o watki krajobrazowe, np. rozszerzenie zakresu OOŚ o określenie oddziaływania przedsięwzięć na krajobraz. Nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony Środowiska z 2014 roku oraz Ustawa o Rewitalizacji wprowadziły nowe narzędzia kształtowania przestrzeni, w których tworzywo roślinne może odgrywać znacząca rolę – planremediacji i miejscowy plan rewitalizacji. Wśród dokumentów o charakterze strategicznym na szczególną uwagę zasługują:Program Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania Różnorodności Biologicznej wraz z Planem Działań na lata 2015–2020 orazKrajowa Polityka Miejska 2023. Celem pierwszego z dokumentów jest pełniejsze powiązanie ochrony bioróżnorodności z rozwojem społecznym i gospodarczym kraju.

 Program wskazuje na konieczność wdrożenia koncepcji zielonej infrastruktury jako narzędzia pozwalającego na zapobieganie fragmentacji krajobrazu a także mającego istotne znaczenie dla wzmocnienie istniejących ekosystemów oraz świadczonych przez nie usług.  Krajowa Polityka Miejska stawia na poprawę jakości życia mieszkańców, m.in. poprzez działania w takich obszarach jak: kształtowanie przestrzeni, ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu, wskazując jednocześnie istotna rolę terenów zieleni w tych działaniach. Ważnym zagadnieniem poruszanym w Krajowej Polityce Miejskiej jest potrzeba podniesieniaświadomości mieszkańców, inwestorów oraz organów publicznych w zakresie wartości krajobrazu. Polityka zwraca także uwagę na konieczność szerszego udziału społeczeństwa w procesach decyzyjnych a także na możliwości jakie dają kreatywne technologie zarówno w partycypacji społecznej jak i kształtowaniu przestrzeni publicznej. Wymienione watki stały się kanwą do określenia obszarów problemowych konferencji, których pierwsze litery tworzą bliskie nam wszystkim słowo:

Komitet Naukowy

 dr hab. Barbara SZULCZEWSKA, prof. SGGW – przewodnicząca
dr hab. Barbara ŻARSKA, prof. SGGW – wiceprzewodnicząca
prof. dr hab. Aleksander BÖHM
prof. dr hab. inż. Andrzej DRABIŃSKI
prof. dr hab. inż. arch. Wojciech KOSIŃSKI
prof. dr hab. Krzysztof MŁYNARCZYK
prof. dr hab. Jan RYLKE
prof. dr hab. Alojzy SZYMAŃSKI
prof. dr hab. inż. arch. Adam SZYMSKI,
prof. dr hab. Czesław WYSOCKI
dr hab. Jarosław CHORMAŃSKI, prof. SGGW
dr hab. inż. Zbigniew CZERNIAKOWSKI, prof. UR
dr hab. inż. arch. Marcin GAWLICKI, prof. KUL,
dr hab. inż. arch. Alina DRAPELLA-HERMANSDORFER prof. PWr,
dr inż. arch. Maciej KŁOPOTOWSKI
dr hab. Eugeniusz KODA, prof. SGGW
dr hab. Jeremi KRÓLIKOWSKI, prof. SGGW
dr hab. inż. Małgorzata MILECKA, prof. UPL
dr hab. inż. arch. Irena NIEDŹWIECKA-FILIPIAK,  prof. UPwr
dr hab. inż. arch. Elżbieta RASZEJA,  prof. UAP
dr inż. arch. Magdalena RZESZOTARSKA-PAŁKA
dr hab. Axel SCHWERK, prof. SGGW
dr hab. inż. Piotr URBAŃSKI, prof. UAM
dr hab. Agata ZACHARIASZ
dr hab. inż. arch. Piotr HERBUT

Komitet organizacyjny

dr inż. Renata Giedych – przewodnicząca
dr hab. Beata J. Gawryszewska – wiceprzewodnicząca
dr inż. Izabela Dymitryszyn
dr inż. Beata Fornal-Pieniak
dr inż. Krzysztof Hrerman
mgr inż. Agata Jojczyk
dr inż. Małgorzata Kaczyńska
dr inż. Kinga Kimic
dr inż. Ewa Kosiacka-Beck
dr inż. Agata Pawłat-Zawrzykraj
dr inż. Gabriela Maksymiuk
dr inż. Marzena Suchocka
dr inż. Tatiana Swoczyna
dr inż. Ewa Zaraś-Januszkiewicz

PROGRAM KONFERENCJI

 

Dzień 1 – 27.09.2018

10.00-11.00

Rejestracja uczestników

11.00-11.30

Uroczyste otwarcie Konferencji

11.30-13.00

Sesja plenarna 1 – Wyzwania architektury krajobrazu w XXI wieku – TEORIA

13.00-14.00

Lunch

14.00-15.30

Sesja plenarna 2 – Wyzwania architektury krajobrazu w XXI wieku – PRAKTYKA

15.30-15.45

Pokaz Instalacji do bezinwazyjnego sadzenia drzew w mieście –Drewsmol

15.45-16.00

Przerwa kawowa

16.00-18.00

Równoległe panele dyskusyjne

18.15

Wspólny przejazd na kolację

19.00

Uroczysta kolacja. Monta Bistro & Bar, Cypel Czerniakowski, ul. M. Zaruskiego 12

     

 

 

Dzień 2 – 28.09.2018

9.00-11.00

Równoległe panele dyskusyjne

11.00-11.15

Przerwa kawowa

11.15-13.15

Równoległe panele dyskusyjne

13.15-14.15

Lunch

14.15-15.00

Sesja posterowa

16.30-18.00

Warsztaty/Pokazy

18.00

Wspólne przejście do ogrodu InGarden

18.15

Grill w ogrodzie InGarden

     

 

 

Dzień 3 – 28.09.2018

9.00-13.30

Sesje terenowe (do wyboru) Bulwary Wiślane, Wiślany Park Przyrodniczy, Wilanowski Park Kulturowy

  

XXI Forum AK PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

 

Jestem:
doktorantemczłonkiem SPAKczłonkiem SAKinne

Streszczenie należy przygotować według załączonego niżej szablonu. Prosimy nie zmieniać czcionek ani formatowania


Poster przygotowany wg załączonego wzoru należy wydrukować w formacie B1 w układzie pionowym i przywieźć ze sobą na konferencję
Współautorzy (każdy ze współautorów uczestniczący w konferencji ma obowiązek wypełnić odrębny formularz zgłoszenia)


Zgoda na przetwarzanie danych osobowych


DO POBRANIA

650 zł Opłata konferencyjna pełna
 • 600 zł (brutto) – przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 czerwca 2018 r.
 • 650 zł (brutto) – przy wpłacie do 31 lipca 2018 r.
 • (uczestnictwo w konferencji, materiały konferencyjne, przerwy kawowe, lunch, uroczysta kolacja, ognisko, udział w sesji terenowej)
Opłata za publikacje
 • Przesłanie abstraktów do 30
 • czerwca
 • Przesłanie pełnych tekstów do 31 października 2018
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences. Horticulture and Landscape Architecture: 0 zł ang., 7 pkt. MNiSW
 • Architektura Krajobrazu: 400 zł pol./ang., 7 pkt. MNiSW
 • Problemy Ekologii Krajobrazu: 300 zł, pol. , 8 pkt. MNiSW
 • Acta Scientiarum Polonorum. Seria Architectura: 400 zł + 23% VAT, pol., 11 pkt. MNiSW
 • Annals of Warsaw University of Life Sciences. Land Reclamation: 500 zł + 23% VAT, ang., 14 pkt. MNiSW
 • Opłata za publikacje (zależna od wydawnictwa, po pozytywnej recenzji) opłaty należy dokonać bezpośrednio na konto Czasopisma
600 zł Opłata konferencyjna dla doktorantów, członków SPAK i SAK
 • 550zł (brutto) – przy zgłoszeniu i wpłacie do 30 czerwca 2018 r.
 • 600 zł (brutto) – przy wpłacie do 31 lipca 2018 Opłata konferencyjna dla doktorantów, członków SPAK i SAK (płacących regularnie składki)

NUMER KONTA 

(Opłata za Konferencję)

 

Polski Klub Ekologiczny

Okręg Mazowiecki

Mazowiecka 11, l. 16

00-052 Warszawa

NIP: 525-213-14-48

bank PKO BP 65 1020 4900 0000 8802 3113 0110 

W tytule przelewu należy zamieścić informację: „XXI Forum AK”

Katedra Architektury Krajobrazu

WIADOMOŚĆ WYSŁANA!
Katedra Architektury Krajobrazu WOBiAK
Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa
kontakt@forumxxi.pl

Organizatorzy

konferencja pod honorowym patronatem Jego Magnificencji Rektora SGGW prof. dr. hab. Wiesława Bielawskiego

PATRONI